รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามและประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปี 2567  
  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 9,709.00 บาท คงเหลือ 291.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 4,109.00 20  มี.ค. 2567
2 เงินยืม บย.33/67 นส.ฐานิศ หริกจันทร์ 1,500.00 22  เม.ย. 2567
3 ค่าใช้จ่ายในการประเมินโรงเรียน 4,100.00 24  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา