รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายในการประชุมการจัดฉบับเครื่องมือวัดความสามารถด้านการอ่าน RT ชั้น ป.1 และกำหนดเกณฑ์การประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน NT ชั้น ป.36 และจัดฉบับเครื่องมือสำหรับบริการ ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 1-4 ธ.ค.66 รร.แจ๊สโซเทล กทม  
  งบประมาณ 3,700.00 บาท เบิกจ่าย 3,700.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง น.ส.สุภาณี ถนิมกาญจน์ 3,700.00 2  ม.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา