รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท.ที่ขาดแคลน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ต.ค.66-ม.ค.67)  
  งบประมาณ 151,200.00 บาท เบิกจ่าย 151,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. ประจำเดือนตุลาคม 2566 27,000.00 30  ต.ค. 2566
2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม บุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. ประจำเดือนตุลาคม 2566 1,350.00 30  ต.ค. 2566
3 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. พฤศิจกายน 2566 19,500.00 20  พ.ย. 2566
4 เงินสมทบประกันสังคม บุคลากรปฏิบัติงาานใน สพป. พฤศจิกายน 2566 983.00 20  พ.ย. 2566
5 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. ธันวาคม 2566 18,000.00 18  ธ.ค. 2566
6 เงินสมทบประกันสังคม บุคลากรปฏิบัติงาานใน สพป. ธันวาคม 2566 900.00 18  ธ.ค. 2566
7 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. มกราคม 2567 18,000.00 19  ม.ค. 2567
8 เงินสมทบประกันสังคม บุคลากรปฏิบัติงาานใน สพป. มกราคม 2567 900.00 19  ม.ค. 2567
9 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป.กุมภาพันธ์ 2567 18,000.00 19  ก.พ. 2567
10 เงินสมทบประกันสังคม บุคลากรปฏิบัติงานใน สพป.กุมภาพันธ์ 2567 900.00 19  ก.พ. 2567
11 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป.มีนาคม 2567 18,000.00 18  มี.ค. 2567
12 เงินสมทบประกันสังคม บุคลากรปฏิบัติงานใน สพป.มีนาคม 2567 900.00 18  มี.ค. 2567
13 ค่าจ้าง รปภ. 2 ราย มีนาคม 2567 18,000.00 2  เม.ย. 2567
14 เบิกชดใช้เงินทดรอง ค่าจ้าง รปภ. กุมภาพันธ์ 2567 8,767.00 4  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา