รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้นำเครื่อข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปี 2567 14-17 ธ.ค.66 รร.บูติกซิตี้โฮเต็ล จังหวัดชลบุรี  
  งบประมาณ 21,000.00 บาท เบิกจ่าย 21,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืม บย.28/67 นส.ฐานิศ หริกจันทร์ 21,000.00 20  มี.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา