รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการค่าย เยาวชน รักษ์พงไพร ฯ 15-19 ธ.ค.66 ศูนย์การเรียนรู้ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  งบประมาณ 12,300.00 บาท เบิกจ่าย 12,300.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมราชการ บย.6/67 นส.ปิยฉัตร เชาวลิตร 12,300.00 8  ธ.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา