รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ต.ค.66-ม.ค.67)  
  งบประมาณ 630,000.00 บาท เบิกจ่าย 630,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูรายเดือน(ครูวิกฤต) ตุลาคม 2566 105,000.00 30  ต.ค. 2566
2 เงินสมทบประกันสังคม (ครูวิกฤต) ตุลาคม 2566 5,250.00 30  ต.ค. 2566
3 ค่าจ้างครูรายเดือน(ครูวิกฤต) พฤศจิกายน 2566 105,000.00 20  พ.ย. 2566
4 เงินสมทบประกันสังคม(ครูวิกฤต) พฤศจิกายน 2566 5,250.00 20  พ.ย. 2566
5 ค่าจ้างครูรายเดือน (จ้างเหมา) 30,000.00 13  ธ.ค. 2566
6 ค่าจ้างครูรายเดือน(ครูวิกฤต) ธันวาคม 2566 105,000.00 18  ธ.ค. 2566
7 เงินสมทบประกันสังคม(ครูวิกฤต) ธันวาคม 2566 5,250.00 18  ธ.ค. 2566
8 ค่าจ้างครู (จ้างเหมา) ธันวาคม 2566 30,000.00 5  ม.ค. 2567
9 ค่าจ้างครูรายเดือน(ครูวิกฤต) มกราคม 2567 105,000.00 19  ม.ค. 2567
10 เงินสมทบประกันสังคม มกราคม 2567 5,250.00 19  ม.ค. 2567
11 ค่าจ้างครู (จ้างเหมา) มกราคม 2567 30,000.00 7  ก.พ. 2567
12 ค่าจ้างครูรายเดือน(ครูวิกฤต) กุมภาพันธ์ 2567 99,000.00 19  ก.พ. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา