รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  สนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 ครั้ังที่ 1  
  งบประมาณ 40,800.00 บาท เบิกจ่าย 40,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 12,390.00 20  ธ.ค. 2566
2 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 10,945.00 12  ม.ค. 2567
3 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 12,595.00 22  ก.พ. 2567
4 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง ก.พ.67 4,870.00 4  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา