รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 8 เดือน (ต.ค.66-พ.ค.67)  
  งบประมาณ 631,200.00 บาท เบิกจ่าย 611,710.64 บาท คงเหลือ 19,489.36 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูวิทยาศาสตร์และคณิตย์ศาสตร์ ตุลาคม 2566 (ตกเบิก) 75,000.00 20  พ.ย. 2566
2 เงินสมทบประกันสังคม ต.ค.66 (ตกเบิก) 3,750.00 20  พ.ย. 2566
3 ค่าจ้างครูวิทยาศาสตร์และคณิตย์ศาสตร์ พฤศจิกายน 2566 75,000.00 20  พ.ย. 2566
4 เงินสมทบประกันสังคม พฤศจิกายน 2566 3,750.00 20  พ.ย. 2566
5 ค่าจ้างครูวิทยาศาสตร์และคณิตย์ศาสตร์ ธันวาคม 2566 75,000.00 18  ธ.ค. 2566
6 เงินสมทบประกันสังคม ธันวาคม 2566 3,750.00 18  ธ.ค. 2566
7 ค่าจ้างครูวิทยาศาสตร์และคณิตย์ศาสตร์ มกราคม 2567 75,000.00 19  ม.ค. 2567
8 เงินสมทบประกันสังคม มกราคม 2567 3,750.00 19  ม.ค. 2567
9 ค่าจ้างครูวิทยาศาสตร์และคณิตย์ศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2567 75,000.00 19  ก.พ. 2567
10 เงินสมทบประกันสังคม กุมภาพันธ์ 2567 3,750.00 19  ก.พ. 2567
11 ค่าจ้างครูวิทยาศาสตร์และคณิตย์ศาสตร์ มีนาคม 2567 75,000.00 18  มี.ค. 2567
12 เงินสมทบประกันสังคม มีนาคม 2567 3,750.00 18  มี.ค. 2567
13 ค่าจ้างครูวิทยาศาสตร์และคณิตย์ศาสตร์ เมษายน 2567 75,000.00 11  เม.ย. 2567
14 เงินสมทบประกันสังคม เมษายน 2567 3,750.00 11  เม.ย. 2567
15 ค่าจ้างครูวิทยาศาสตร์และคณิตศษสตร์ พฤษภาคม 2567 ฎ.642/67 57,580.64 24  พ.ค. 2567
16 เงินสมทบประกันสังคม พฤษภาคม 2567 2,880.00 24  พ.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา