รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (พ.ค.67-ส.ค.67) (ง 241/ว2421 ลว. 13 พ.ค. 2567)  
  งบประมาณ 1,539,000.00 บาท เบิกจ่าย 844,225.83 บาท คงเหลือ 694,774.17 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ พฤษภาคม 2567 ฎ.644/67 126,000.00 24  พ.ค. 2567
2 เงินสมทบประกันสังคม พฤษภาคม 2567 6,300.00 24  พ.ค. 2567
3 ค่าจ้างครูพี่เลีัยงเด็กพิการ จ้างเหมา(9,000) 27 ราย พ.ค.67 ฎ.670/67 233,870.00 6  มิ.ย. 2567
4 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มิถุนายน 2567 (15 ราย) ฏ.716/67 122,554.83 19  มิ.ย. 2567
5 เงินสมทบประกันสังคม มิถุนายน 2567 ฎ.717/67 6,151.00 19  มิ.ย. 2567
6 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มิถุนายน 2567 (9000) 25 ราย ฏ.788/67 225,000.00 5  ก.ค. 2567
7 ค่าตอบแทน (9,000) 1 ราย มิ.ย.67 รร.บ้านพิตำ ฏ.808/67 1,500.00 9  ก.ค. 2567
8 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กรกฏาคม 2567 ฏ.839/67 117,000.00 17  ก.ค. 2567
9 เงินสมทบประกันสังคม กรกฎาคม 2567 ฏ.840/67 5,850.00 17  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา