รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตรา 15,000 ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (มิ.ย.-ส.ค.67) เดิม 45 อัตรา จ้างเหมา 2 อัตรา  
  งบประมาณ 2,216,250.00 บาท เบิกจ่าย 1,374,363.19 บาท คงเหลือ 841,886.81 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้าง มิ.ย.67 ฎ.714/67 630,000.00 19  มิ.ย. 2567
2 ประกันสังคม มิ.ย.67 ฎ.715/67 31,500.00 19  มิ.ย. 2567
3 ค่าจ้าง มิ.ย. 67 (จ้างเหมา 4 ราย) ฎ.789/67 60,000.00 5  ก.ค. 2567
4 ค่าจ้าง ก.ค. 67 ฏ.837/67 621,774.19 17  ก.ค. 2567
5 ประกันสังคม ก.ค.67 ฏ.838/67 31,089.00 17  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา