รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตรา 9,000 ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (มิ.ย.-ส.ค.67) 69 อัตรา  
  งบประมาณ 1,863,000.00 บาท เบิกจ่าย 612,000.00 บาท คงเหลือ 1,251,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน มิ.ย. 67 (18 ราย) ฎ.779/67 162,000.00 3  ก.ค. 2567
2 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน มิ.ย. 67 (50 ราย) ฏ.789/67 450,000.00 5  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา