รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าจ้างบุคลากรปฏบัติงานใน สพท. ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (มิ.ย.-ส.ค.67) อัตราเดิม 2 จ้างเหมา 2  
  งบประมาณ 110,700.00 บาท เบิกจ่าย 36,900.00 บาท คงเหลือ 73,800.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 จ้างเหมา ยาม ฎ.766/2567 18,000.00 2  ก.ค. 2567
2 ค่าจ้าง บุคลากร สพท. กรกฎาคม 2567 ฏ.831/67 18,000.00 17  ก.ค. 2567
3 เงินสมทบประกันสังคม กรกฏาคม 2567 ฏ.832/67 900.00 17  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา