รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ ในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RTชั้น ป.1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ป.3 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่1 3-6 พ.ย.66 รร.ริเวอร์ไซด์ กทม  
  งบประมาณ 5,000.00 บาท เบิกจ่าย 5,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 5,000.00 4  ธ.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา