รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (มิ.ย.-ส.ค.67) อัตราเดิม 38 จ้างเหมา 2  
  งบประมาณ 1,131,300.00 บาท เบิกจ่าย 698,400.00 บาท คงเหลือ 432,900.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้าง มิ.ย.67 (36 ราย) ฎ.710/67 324,000.00 19  มิ.ย. 2567
2 ประกันสังคม มิ.ย.67 ฎ.711/67 16,200.00 19  มิ.ย. 2567
3 ค่าจ้างเหมา 2 ราย (มิ.ย.67) ฎ.778/67 18,000.00 3  ก.ค. 2567
4 ค่าจ้าง ก.ค.67 (36 ราย) ฏ.829/67 324,000.00 17  ก.ค. 2567
5 ประกันสังคม ก.ค.67 ฏ.830/67 16,200.00 17  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา