รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พ.ย.66 - มี.ค.67)  
  งบประมาณ 255,000.00 บาท เบิกจ่าย 219,378.00 บาท คงเหลือ 35,622.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนครูผู้ทรง พ.ย.-ธ.ค.66 66,378.00 17  ม.ค. 2567
2 ค่าตอบแทนครูผู้ทรง ม.ค.67 51,000.00 7  ก.พ. 2567
3 ค่าตอบแทนครูผู้ทรง ก.พ.67 51,000.00 7  มี.ค. 2567
4 ค่าตอบแทนครูผู้ทรง มี.ค.67 51,000.00 4  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา