รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นเฉพาะทาง สำหรับผู้นำเครื่อข่ายท้องถิ่น (Local Network:LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer:LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันที่ 17-30 มีนาคม   
  งบประมาณ 7,000.00 บาท เบิกจ่าย 7,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืม บย.25/67 นางวิยะดา ไกรสร 7,000.00 20  มี.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา