รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตรา 9,000 บาท ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (ก.พ. - พ.ค. 67)  
  งบประมาณ 2,484,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,456,620.00 บาท คงเหลือ 27,380.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้าง ก.พ. 67 (69 คน) 621,000.00 7  มี.ค. 2567
2 ค่าจ้าง มี.ค. 67 620,120.00 4  เม.ย. 2567
3 ค่าจ้างธุรการ เม.ย.67 ฎ.580/67 605,400.00 13  พ.ค. 2567
4 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน พฤษภาคม 2567 ฎ.672/67 610,100.00 6  มิ.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา