รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตรา 15,000 บาท ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (ก.พ. - พ.ค.67)  
  งบประมาณ 2,878,800.00 บาท เบิกจ่าย 2,772,075.00 บาท คงเหลือ 106,725.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน กุมภาพันธ์ 2567 533,626.00 19  ก.พ. 2567
2 เงินสมทบประกันสังคม กุมภาพันธ์ 2567 31,500.00 19  ก.พ. 2567
3 ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน กุมภาพันธ์ 2567 52,755.00 7  มี.ค. 2567
4 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน มีนาคม 2567 630,000.00 18  มี.ค. 2567
5 เงินสมทบประกันสังคม มีนาคม 2567 31,500.00 18  มี.ค. 2567
6 ค่าจ้าง มี.ค.67 (นส.อาภาพร ศิริเพชร) 8,694.00 26  มี.ค. 2567
7 ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน มีนาคม 2567 45,000.00 4  เม.ย. 2567
8 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน เมษายน 2567 630,000.00 11  เม.ย. 2567
9 เงินสมทบประกันสังคม เมษายน 2567 31,500.00 11  เม.ย. 2567
10 ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน เมษายน 2567 (ฎ.580/67) 56,000.00 13  พ.ค. 2567
11 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน พฤษภาคม 2567 630,000.00 24  พ.ค. 2567
12 เงินสทบประกันสังคม พฤษภาคม 2567 31,500.00 24  พ.ค. 2567
13 เงินสมทบประกันสังคม เมษายน 2567 3600124281 6711500 31,500.00 11 เม.ย. 2567 ลบ 10 ค่าจ้างเหมาธุร 60,000.00 6  มิ.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา