รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท.ที่ขาดแคลน ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (ก.พ. - พ.ค. 67)  
  งบประมาณ 102,000.00 บาท เบิกจ่าย 101,933.00 บาท คงเหลือ 67.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกชดใช้เงินทดรอง ค่าจ้าง รปภ. กุมภาพันธ์ 2567 9,233.00 4  เม.ย. 2567
2 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. เมษายน 2567 18,000.00 11  เม.ย. 2567
3 เงินสมทบประกันสังคม เมษายน 2567 900.00 11  เม.ย. 2567
4 ค่าจ้างบุคลากร (จ้างเหมา) เมษายน 2567 18,000.00 13  พ.ค. 2567
5 ค่าจ้างบุคลากร (จ้างเหมา) พฤษภาคม 2567 ฎ.661/67 18,000.00 4  มิ.ย. 2567
6 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. มิถุนายน 2567 18,000.00 19  มิ.ย. 2567
7 เงินสมทบประกันสังคม มิถุนายน 2567 900.00 19  มิ.ย. 2567
8 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. พฤษภาคม 2567 ฎ.634 18,000.00 24  พ.ค. 2567
9 เงินสมทบประกันสังคม พฤษภาคม 2567 ฎ.635/67 900.00 24  พ.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา