รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (ก.พ. - พ.ค.67)  
  งบประมาณ 1,484,700.00 บาท เบิกจ่าย 1,427,374.29 บาท คงเหลือ 57,325.71 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างนักการภารโรง กุมภาพันธ์ 2567 301,094.29 19  ก.พ. 2567
2 เงินสมทบประกันสังคมนักการภารโรง กุมภาพันธ์ 2567 16,650.00 19  ก.พ. 2567
3 ค่าจ้างนักการภารโรง (จ้างเหมา) กุมภาพันธ์ 2567 16,130.00 7  มี.ค. 2567
4 ค่าจ้างนักการภารโรง มีนาคม 2567 333,000.00 18  มี.ค. 2567
5 เงินสมทบประกันสังคมนักการภารโรง มีนาคม 2567 16,650.00 18  มี.ค. 2567
6 ค่าจ้างนักการภารโรง (จ้างเหมา) มีนาคม 2567 18,000.00 4  เม.ย. 2567
7 ค่าจ้างนักการภารโรง เมษายน 2567 333,000.00 11  เม.ย. 2567
8 เงินสมทบประกันสังคม เมษายน 2567 16,650.00 11  เม.ย. 2567
9 ค่าจ้างเหมานักการภารโรง เมษายน 2567 (ฎ.583/67) 18,000.00 13  พ.ค. 2567
10 ค่าจ้างนักการภารโรง พฤษภาคม 2567 324,000.00 24  พ.ค. 2567
11 เงินสทบประกันสังคม พฤษภาคม 2567 16,200.00 24  พ.ค. 2567
12 ค่าจ้างเหมานักการภารโรง พฤษภาคม 2567 ฎ.673/67 18,000.00 6  มิ.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา