รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 7 เดือน (ต.ค.66-เม.ย.67)  
  งบประมาณ 2,706,588.00 บาท เบิกจ่าย 2,677,405.00 บาท คงเหลือ 29,183.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างพี่เลี้่ยงเด็กพิการ ต.ค.66 (ตกเบิก) 144,000.00 6  พ.ย. 2566
2 เงินสมทบประกันสังคม ต.ค.66 (ตกเบิก) 7,200.00 6  พ.ย. 2566
3 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ (จ้างเหมา) ต.ค.66 234,000.00 9  พ.ย. 2566
4 ค่าจ้างพี่เลี้่ยงเด็กพิการ พฤศจิกายน 2566 138,900.00 20  พ.ย. 2566
5 เงินสมทบประกันสังคม พฤศจิกายน 2566 6,945.00 20  พ.ย. 2566
6 ค่าจ้างพี่เลี้่ยงเด็กพิการ (จ้างเหมา) พ.ย.66 234,000.00 7  ธ.ค. 2566
7 ค่าจ้างพี่เลี้่ยงเด็กพิการ ธันวาคม 2566 135,000.00 18  ธ.ค. 2566
8 เงินสมทบประกันสังคม ธันวาคม 2566 6,750.00 18  ธ.ค. 2566
9 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ(จ้างเหมา) ธ.ค.2566 234,000.00 5  ม.ค. 2567
10 ค่าจ้างพี่เลี่้ยงเด็กพิการ (จ้างเหมา) ธ.ค.66 4,930.00 5  ม.ค. 2567
11 ค่าจ้างพี่เลี้่ยงเด็กพิการ มกราคม 2567 135,000.00 19  ม.ค. 2567
12 เงินสมทบประกันสังคม มกราคม 2567 6,750.00 19  ม.ค. 2567
13 ค่าจ้างพี่เลี้่ยงเด็กพิการ (จ้างเหมา) ม.ค.67 243,000.00 7  ก.พ. 2567
14 ค่าจ้างพี่เลี้่ยงเด็กพิการ กุมภาพันธ์ 2567 135,000.00 19  ก.พ. 2567
15 เงินสมทบประกันสังคม กุมภาพันธ์ 2567 6,750.00 19  ก.พ. 2567
16 ค่าจ้างพี่เลี้่ยงเด็กพิการ (จ้างเหมา) ก.พ.67 239,580.00 7  มี.ค. 2567
17 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ มีนาคม 2567 135,000.00 18  มี.ค. 2567
18 เงินสมทบประกันสังคม มีนาคม 2567 6,750.00 18  มี.ค. 2567
19 ค่าจ้างพี่เลี้่ยงเด็กพิการ (จ้างเหมา) มีนาคม 2567 239,580.00 4  เม.ย. 2567
20 ค่าตอบแทน (9,000) 1 ราย มี.ค.67 (ปทุมนุกูล) 3,420.00 10  เม.ย. 2567
21 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ เมษายน 2567 135,000.00 11  เม.ย. 2567
22 เงินสมทบประกันสังคม เมษายน 2567 6,750.00 11  เม.ย. 2567
23 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ (จ้างเหมา) เม.ย.67 ฎ.608/67 239,100.00 20  พ.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา