รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)  
  งบประมาณ 1,887,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,886,712.55 บาท คงเหลือ 287.45 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าบ้าน บุคลากร สพป. (ต.ค.-พ.ย.66) 116,400.00 6  ธ.ค. 2566
2 ค่าเช่าบ้าน ร.ร.ในสังกัด (ต.ค.-พ.ย.66 308,895.55 6  ธ.ค. 2566
3 ค่าเช่าบ้าน บุคลากร สพป.(ธ.ค.66) 78,377.00 19  ธ.ค. 2566
4 ค่าเช่าบ้าน ร.ร.ในสังกัด (ธ.ค.66) 99,500.00 19  ธ.ค. 2566
5 ค่าเช่าบ้าน สพป. (ม.ค.67) 64,700.00 19  ม.ค. 2567
6 ค่าเช่าบ้านโรงเรียนในสังกัด (ม.ค.67) 150,424.00 19  ม.ค. 2567
7 ค่าเช่าบ้าน สพป. (ก.พ.67) 231,802.00 19  ก.พ. 2567
8 ค่าเช่าบ้านโรงเรียนในสังกัด (ก.พ.67) 123,345.00 19  ก.พ. 2567
9 ค่าเช่าบ้าน เขต มี.ค. 67 96,248.00 18  มี.ค. 2567
10 ค่าเช่าบ้าน รร. มี.ค. 67 269,957.00 18  มี.ค. 2567
11 ค่าเช่าบ้าน ร.ร.ในสังกัด (เม.ย.67) 270,064.00 18  เม.ย. 2567
12 ค่าเช่าบ้าน บุคลากร สพป (เม.ย.67) 72,000.00 18  เม.ย. 2567
13 ค่าเช่าบ้าน บุคลากร สพป เม.ย. 67 เพิ่มเติม 5,000.00 26  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา