รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 (เมษายน 2567-กรกฎาคม 2567) (ง 241/1767 ลว. 3 พ.ค. 2567)  
  งบประมาณ 1,216,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,047,843.00 บาท คงเหลือ 168,157.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าบ้านบุคลากร สพป. พ.ค.67 248,200.00 21  พ.ค. 2567
2 ค่าเช่าบ้านบุคลากร (ร.ร.) พ.ค.67 99,400.00 21  พ.ค. 2567
3 ค่าเช่าบ้านสพป.นศ.4 มิ.ย.67 ฏ.704/67 106,055.00 19  มิ.ย. 2567
4 ค่าเช่าบ้านครูสพป.นศ.4 มิ.ย.67 ฎ.705/67 244,100.00 19  มิ.ย. 2567
5 ค่าเช่าบ้านสพป.นศ.4 ก.ค.67 ฏ.851/67 124,700.00 17  ก.ค. 2567
6 ค่าเช่าบ้านครูสพป.นศ.4 ก.ค.67 ฎ.852/67 225,388.00 17  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา