รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ครั้งที่ 3 (พ.ค.-ก.ค.67) (ง 241/ว.1775 ลว. 3 พ.ค. 2567)  
  งบประมาณ 113,000.00 บาท เบิกจ่าย 99,756.00 บาท คงเหลือ 13,244.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินสมทบประกันสังคม พ.ค.67 35,335.00 23  พ.ค. 2567
2 เงินสมทบประกันสังคม มิ.ย.67 33,522.00 19  มิ.ย. 2567
3 เงินสมทบประกันสังคม กรกฎาคม 2567 ฏ.846/67 30,899.00 17  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา