รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  เงินสมทบกองทุนทดแทน  
  งบประมาณ 25,000.00 บาท เบิกจ่าย 25,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินกองทุนทดแทน ปี 2567 25,000.00 23  ม.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา