รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ครั้งที่ 2 (เม.ย.67)  
  งบประมาณ 37,500.00 บาท เบิกจ่าย 14,221.00 บาท คงเหลือ 23,279.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินสมทบประกันสังคม เมษายน 2567 14,221.00 11  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา