รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  
  งบประมาณ 207,000.00 บาท เบิกจ่าย 207,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2566 27,000.00 30  ต.ค. 2566
2 เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 26,537.00 20  พ.ย. 2566
3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ตกเบิก) พฤศจิกายน 2566 210.00 27  พ.ย. 2566
4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ธันวาคม 2566 25,895.00 20  ธ.ค. 2566
5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ตกเบิก) ธันวาคม 2566 9,000.00 20  ธ.ค. 2566
6 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม มกราคม 2567 36,000.00 19  ม.ค. 2567
7 รับคืนเงินสมทบประกันสังคม มค.67 รร.บ้านเปร็ต -111.00 29  ม.ค. 2567
8 เงินสมทบประกันสังคม กุมภาพันธ์ 2567 37,146.00 19  ก.พ. 2567
9 เงินสมทบประกันสังคม มีนาคม 2567 37,272.00 18  มี.ค. 2567
10 เงินสมทบประกันสังคม เมษายน 2567 8,051.00 11  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา