รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนDLTV โรงเรียนวัดนากัน (84)  
  งบประมาณ 49,500.00 บาท เบิกจ่าย 49,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนDLTV โรงเรียนวัดนากัน 49,500.00 1  มิ.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา