รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนDLTV โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ (81)  
  งบประมาณ 32,000.00 บาท เบิกจ่าย 32,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนDLTV โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ 32,000.00 1  มิ.ย. 2567
2 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนDLTV ฎ.791/67 32,000.00 5  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา