รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนDLTV โรงเรียนบ้านคลองเหลง (80)  
  งบประมาณ 64,000.00 บาท เบิกจ่าย 64,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนDLTV โรงเรียนบ้านคลองเหลง 64,000.00 1  มิ.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา