รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เพิ่มเติม 4 อัตรา จำนวน 5 เดือน (พ.ย.66-มี.ค.67)   
  งบประมาณ 360,000.00 บาท เบิกจ่าย 360,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือนเมษายน 2567 360,000.00 11  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา