รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 1 เดือน (พ.ค.-ก.ค.67) (ง 241/ว.1775 ลว. 3 พ.ค. 2567)   
  งบประมาณ 3,199,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,849,120.93 บาท คงเหลือ 349,879.07 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าครองชีพพนักงานราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 2,000.00 23  พ.ค. 2567
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 994,262.55 23  พ.ค. 2567
3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ มิถุนายน 2567 ฎ.720/67 957,980.00 19  มิ.ย. 2567
4 ค่าครองชีพพนักงานราชการ ประจำเดือนมิถุุนายน 2567 ฎ.721/67 2,000.00 19  มิ.ย. 2567
5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ฏ.844/67 890,878.38 17  ก.ค. 2567
6 ค่าครองชีพพนักงานราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ฏ.845/67 2,000.00 17  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา