รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 1 เดือน (เม.ย.67)  
  งบประมาณ 1,244,700.00 บาท เบิกจ่าย 443,651.72 บาท คงเหลือ 801,048.28 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือนเมษายน 2567 441,651.72 11  เม.ย. 2567
2 ค่าครองชีพพนักงานราชการ ประจำเดือนเมษายน 2567 2,000.00 11  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา